Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Program PPP
#1
1. Wstęp

e-Polska jest odpowiednikiem naszej prawdziwej ojczyzny w świecie wirtualnym (w grze erepublik.com). Jest miejscem, gdzie mnóstwo graczy w różnym wieku, z różnych miast, regionów kraju, o odmiennych zainteresowaniach wspólnie buduje e-kraj. Każdy z nas jest cegiełką, tworzącą zręby państwa, a e-partie polityczne, niczym zaprawa murarska łączą nas w grupy obywateli o podobnych celach i priorytetach w Nowym Świecie.

Polska Partia Patriotyczna jest właśnie takim spoiwem, miejscem, gdzie spotykają się gracze dla których dobro kraju ma olbrzymie znaczenie. Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie graczy do wzajemnej pomocy i aktywnego włączania się w życie publiczne - dzięki sprawnej współpracy obywatele mogą się rozwijać i godnie reprezentować e-kraj, a rozwój graczy owocuje rozwojem państwa.

Nasza partia, jako struktura, nie jest dla nas najważniejsza. Partia to przede wszystkim ludzie i to właśnie nasi koledzy z partii i możliwość wspólnego działania i spędzania czasu jest znacznie ważniejsza. Dbamy o to by nikt się nie nudził – na kanale IRC z chęcią dyskutujemy w rozmowach towarzyskich, a od czasu do czasu organizujemy różnego rodzaju akcje, służące zarówno edukacji, jak i rozrywce. Ogromnie ważną rolę w działalności programowej partii jest wspieranie i edukowanie młodych graczy. Utworzyliśmy w tym celu fundację, która już na trwałe wpisała się w świadomość e-społeczeństwa. Jesteśmy zgraną grupą obywateli. Wspólnie działamy dla dobra kraju, wspólnie budujemy – e-Polskę.
Ku chwale e-ojczyzny!

2. O programie

Mamy zaszczyt przedstawić program polityczny naszej partii. Zawarliśmy w nim ważne kwestie zarówno dla państwa, jak i obywateli, takie, jak podatki, polityka zagraniczna, czy wojsko. Należy zaznaczyć, że jest to ogólny pogląd partii na te sprawy. Nasi członkowie dyskutują między sobą jak powinny wyglądać np. podatki i drobne różnice w poglądach wewnątrz partii są rzeczą jak najbardziej naturalną.

3. Prezydent i rząd

Uważamy, że w erepublik najskuteczniejszym (i jedynym możliwym, z uwagi na mechanikę gry) systemem rządów jest system prezydencki. Do podstawowych zadań Rządu, na czele którego stoi Prezydent, powinno należeć:


1/ prowadzenie polityki monetarnej Rzeczypospolitej ePolskiej, na tyle, na ile pozwala na to administracja gry;

2/ bieżące zarządzanie funduszami Narodowego Banku Polskiego, dbanie o właściwy, bezpieczny poziom rezerwy finansowej państwa;

3/ nadzór nad działaniem Instytucji powołanych przez Rząd, w tym również nad Organizacjami Narodowymi;

4/ prowadzenie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej ePolskiej, dbałość i troska o wiarygodność państwa na arenie międzynarodowej;

5/ nadzór nad działalnością ambasadorów Rzeczypospolitej ePolskiej w innych państwach eRepublik,

6/ prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych dla Obywateli Rzeczypospolitej ePolskiej, aktualizacja Podręcznika MEN i innych informacji dla nowych graczy, sprawowanie patronatu na fundacjami;

7/ prowadzenie działalności wywiadowczej,

8/ prowadzenie i koordynowanie działań wojennych Rzeczypospolitej ePolskiej,

9/ reprezentowanie Rzeczypospolitej ePolskiej w międzynarodowych sojuszach wojskowych.

10/ nadzór nad właściwym przepływem informacji między rządem, a obywatelami, poprzez gazetkę Rzecznika Rządu, rozkazy MON i inne dostępne kanały komunikacji.

Uważamy, że Prezydent musi być osobą aktywną – zarówno w grze (zawsze mile widziane są osobiste "orędzia"), jak i na IRC. Powinien dobierać swój gabinet ponad podziałami partyjnymi i dbać o właściwy poziom kompetencji rządu – w miarę możliwości trzon powinni stanowić doświadczeni na danych stanowiskach gracze, którzy w przeszłości sprawdzili się w swych rolach. Stoimy jednak na stanowisku, że kształcenie nowych kadr jest kluczową sprawą dla zapewnienia właściwego zaplecza w przyszłości, dlatego też popieramy powoływanie nowych, obiecujących osób na stanowiska rządowe. Doświadczenie zdobywane podczas pracy w Rządzie na pewno zaprocentuje w przyszłości.

4. Kongres i Marszałek Kongresu

Prace kongresu powinny przebiegać tak, jak obecnie - pod okiem Marszałka Kongresu. Wyrażamy pogląd, że w pracach legislacyjnych należy zachować umiar i zdrowy rozsądek, by nie tworzyć martwych przepisów i nadmiernej biurokracji. Marszałek Kongresu powinien być osobą możliwie najbardziej obiektywną, cieszącą się zaufaniem i szacunkiem. Powinien kierować pracami kongresu z poszanowaniem zasad określonych w Ustawie o Marszałku Kongresu – za niedopuszczalne uważamy sytuację, w której Marszałek Kongresu forsuje ważną według niego ustawę, podczas gdy kongres jest temu przeciwny.
Do obowiązków Marszałka Kongresu powinno należeć właściwe informowanie społeczeństwa o pracach Kongresu – artykuły w gazetce Marszałka, co najmniej jeden w tygodniu, w kilku zdaniach opisujące przedmiot debat, zaś w ostatnim w kadencji wydaniu powinien on przedstawiać obiektywne sprawozdanie, pozbawione komentarza, najlepiej – wyrażone w suchych liczbach, dotyczących frekwencji poszczególnych kongresmenów. W wypadku wyznaczania zastępcy, Marszałek, w naszej opinii, powinien kierować się przede wszystkim stażem, kulturą słowa i opinią kandydata wśród Kongresmenów, nie zaś jego przynależnością partyjną.
Regulamin Kongresu i wszelkie akty prawne muszą być bezwzględnie przestrzegane przez Kongresmenów. Są oni reprezentantami Narodu i z tego powodu ich postawa powinna być wzorem i przykładem dla pozostałych Obywateli. Dlatego też stoimy na stanowisku, że jakiekolwiek uchybienie godności Kongresmena, a szczególnie rażące łamanie przepisów Kongresu i ustaw, powinno skutkować – niezależnie od kary orzeczonej przez organa Kongresu – nałożeniem przez Prezesa Partii blokadą na start w wyborach, do czasu, aż sprawca okaże skruchę i naprawi szkodę.

5. Podatki i finanse

Polska Partia Patriotyczna opowiada się za adekwatnymi podatkami do sytuacji panującej w państwie. Przy ustalaniu polityki fiskalnej trzeba się kierować aktualnymi dochodami państwa oraz wydatkami. Podatki powinny wystarczać na bieżące funkcjonowanie państwa i gromadzenie stosownych rezerw budżetowych.
Postulujemy wprowadzenie zróżnicowanych stawek podatku VAT. Droższe produkty powinny mieć trochę niższą stawkę niż te tańsze. Szczególnie ważne jest to na rynku broni, gdzie duża część graczy jest poszkodowana ze względu na wysoką cenę swojego rodzaju broni.
Podatek importowy powinien być na umiarkowanym poziomie. Dużo lepszą sytuacją dla państwa i konsumentów jest utrzymywanie tego podatku na poziomie 10-25%. Takie stawki tego podatku umożliwiają szybszą stabilizację cen i ich mniejsze wahania.
Płaca minimalna powinna wynosić 30% aktualnej najwyższej stawki na rynku, a citizen fee 5 PLN.

6. Bezpieczeństwo kraju

W obecnym systemie militarnym, gdzie ogromną rolę odgrywa ilość sojuszy (MPP), wyrażamy zdecydowany pogląd, że nie wolno oszczędzać na podpisywaniu sojuszy. Nie zapominajmy o wspieraniu małych państw, szczególnie tych, które z nami graniczą. Mniej wrogów przy granicy to stabilniejsza pozycja Polski w regionie i na świecie. Przykładem tego mogą być państwa dawnego ABC (Litwa, Łotwa i Estonia), z którymi mamy bardzo dobre stosunki i które niejednokrotnie udowadniały swą wiarygodność i przydatność, jako sojusznik.
Uważamy ponadto, że kluczowym elementem bezpieczeństwa państwa jest zapewnienie właściwych rezerw finansowych na wypadek zagrożenia i z przeznaczeniem na tzw. suple w szczególnie ważnych kampaniach. Jakkolwiek stoimy na stanowisku, że obowiązkiem każdego Obywatela jest ofiarność w walce za kraj, to jednak niedopuszczalna jest sytuacja, w której ponosimy porażkę z powodu braków środków w budżecie na dofinansowanie kampanii militarnej.

7. Polityka informacyjna

Obywatel powinien znać swoje prawa oraz struktury epaństwa (zarówno umocowane w mechanice gry, jak i działające poza mechaniką gry). Rząd powinien prowadzić politykę informacyjną nie tylko ustami Rzecznika Rządu, ale także poprzez gazety ministerstw. Artykuły Rzecznika Rządu powinny być wydawane często i regularnie - optymalnie co 48 godzin, a minimalnie raz w tygodniu. W przypadku gazet ministerstw należy publikować nowe artykuły w zależności od potrzeb. Rząd na czele z prezydentem powinien także być otwarty na problemy i sugestie obywateli. Należy promować temat do kontaktu z Rządem na PCE. Niedoinformowanie może być przyczyną nawet rezygnacji z gry, a na utrzymaniu każdego obywatela powinno ePolsce zależeć.

8. Polityka społeczna

Praca w eRepublik jest bardzo prosta, a otrzymane z tego tytułu zarobki pozwalają na utrzymanie postaci w przyzwoitej kondycji. Rząd, a dokładniej pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej powinni dbać o rozwój obywateli i wzrost ich wiedzy na temat mechanizmów rządzących w eRepublik. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno z własnej inicjatywy znajdować graczy i pomagać im, np. wyjaśniając jak walczyć, aby na tym nie stracić. Ogromne znaczenie ma nieustanna aktualizacja Podręcznika MEN i Wiki. Ten resort powinien także urozmaicać grę obywatelom podczas pokoju. Warto popierać inicjatywy eSportów czy przeprowadzać konkursy. Dzięki nim stworzymy bardziej zgraną społeczność, która będzie miała większe szanse odnieść sukces. Ważnym jest, aby MEN sprawował co najmniej honorowy, a – w miarę możliwości – merytoryczny patronat nad fundacjami, oferującymi pomoc dla młodych graczy.
Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno inicjować i wspierać działania mające na celu pozyskiwanie nowych graczy.

9. Polityka zagraniczna

Państwo powinno ostrożnie podchodzić do wszelkich kontaktów z obcymi krajami. Funkcję głównego MSZ powinna pełnić osoba, która sprawdziła się już na tym stanowisku w przeszłości (lub była bardzo aktywnym wiceministrem), posiadająca kontakty w eświecie. Osoby posiadające mniejsze doświadczenie w grze powinny zostawać vMSZ oraz stażystami w tym ministerstwie.

Po licznych zawirowaniach na arenie międzynarodowej, a szczególnie wokół sojuszy, których ePolska była uczestnikiem, wyrażamy pogląd, że powinniśmy konsekwentnie stawiać sobie za cel ustabilizowanie układanki międzynarodowej z jak największymi korzyściami dla naszego kraju. W naszej opinii, wobec wydarzeń ostatnich miesięcy, nie można już mówić o sojuszach, jako konkretnych, trwałych strukturach; należy jednak podkreślić, że obecnie najbardziej sprawdzonymi i oddanymi sojusznikami ePolski są: eHiszpania, eUK i eChorwacja. To właśnie zacieśnianie współpracy z tymi krajami powinno być podstawowym celem polityki zagranicznej.
Naszym głównym celem jest doprowadzenie do jak największej potęgi ePolski, przy jednoczesnym niesieniu pomocy dla przyjaciół w momentach krytycznych, takich jak zagrożenie niepodległości lub utrata kluczowych regionów. Pomimo, że będziemy również wspierać sojuszników w ich kampaniach wojskowych, nie popieramy polityki porywania się z motyką na słońce i nie zamierzamy próbować urzeczywistniać nierealnych planów. Liczymy na podobną politykę odnośnie nas ze strony naszych sprzymierzeńców.

Powinniśmy ostrożnie podchodzić do współpracy z neutralnymi państwami. Nie popieramy również tworzenia polityki zagranicznej przez konkretne partie (w postaci np. ambasad partii), może to doprowadzić do nieporozumień na arenie międzynarodowej, ponadto tworzenie relacji należy do kompetencji oficjalnych ambasadorów ePolski i samego MSZ.

10. Militaria

Polska Partia Patriotyczna jest zwolennikiem zacieśniania współpracy z kluczowymi partnerami, którymi są eHiszpania, eUK i eChorwacja, oraz budowania ewentualnych struktur sojuszniczych w oparciu o nasze cztery kraje. Mamy pragmatyczne podejście do kwestii stosunków międzynarodowych jak i militarnych, toteż nie wykluczamy zmian w polityce obecnego sojuszu i jesteśmy na nie przygotowani. Sprzeciwiamy się jednak nieprzemyślanym posunięciom (typu niespodziewane MPP z Chorwacją), wiedząc że polskie siły bojowe nie byłyby w stanie poprowadzić potencjalnej walki ze wszystkimi.

Nie ulega wątpliwości, że wojna napędza całą resztę rozgrywki w eRepublik i to także na niej nasza partia będzie się skupiać. Zapewnienie rozrywki dla graczy to jeden z naszych priorytetów.

11. Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na: Forum oraz IRC.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości