Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statut PPP
#1
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polska Partia Patriotyczna – zwana dalej PPP – jest partią e-polityczną.
2. PPP działa i kształtuje swoje struktury na podstawie regulaminu eRepublik o partiach politycznych i zgodnie z niniejszym statutem.
3. PPP działa na obszarze ePolski, może także ustanawiać swoje przedstawicielstwa za granicą.
4. PPP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo programowych oraz może z nimi współpracować.

2. CELE
1. Przyspieszenie rozwoju gospodarki ePolski.
2. Zwiększenie znaczenia ePolski na arenie międzynarodowej.
3. Poszerzenie demokracji w ePolsce i zniesienie barier społecznych, które uniemożliwiają młodym graczom działanie na arenie politycznej.
4. Umocnienie siły bojowej ePolski.
5. Pomoc młodym graczom.
6. Zwiększenie liczby obywateli ePolski.

3. CZŁONKOSTWO
1. Członkiem PPP może być każdy obywatel ePolski (z wyjątkiem patrz pkt. 3. ustęp 2).
2. Nie może być członkiem PPP eObywatel, który:
* jest członkiem innej e-partii politycznej,
* został prawomocnie skazany na bezwzględną karę usunięcia (uśmiercenia) postaci.
3. eObywatel który nie przestrzega Statutu PPP, Regulaminu Forum, Zasad Kanału IRC#ppp nie posiada praw członka PPP.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW POLSKIEJ PARTII PATRIOTYCZNEJ
1. Każdy członek PPP ma prawo :
* poddać swój projekt ustawy pod głosowanie partii, w przypadku zatwierdzenia projektu partia ma obowiązek wystawienia go pod głosowanie kongresu (w przypadku posiadania przez PPP kongresmana),
* zgłosić swoją kandydaturę na kandydata na kongresmena oraz na Prezesa partii.
W przypadku kandydatury na prezesa Polskiej Partii Patriotycznej wymagany jest minimum półroczny (6 miesięczny) aktywny udział w życiu partii oraz konto na oficjalnym forum Polskiej Partii Patriotycznej, zarejestrowane minimum 6 miesięcy przed datą otwarcia tematu do składania kandydatur na prezesa w danym miesiącu. Konto w eRepublik.com musi być zarejestrowane minimum 9 miesięcy przed datą otwarcia tematu do składania kandydatur na prezesa w danym miesiącu.
* W przypadku kandydatury na kongresmena z ramienia Polskiej Partii Patriotycznej wymagany jest minimum 2 miesięczny aktywny udział w życiu partii oraz konto na oficjalnym forum Polskiej Partii Patriotycznej, zarejestrowane minimum 2 miesiące przed datą otwarcia tematu do składania kandydatur na kongresmena w danym miesiącu. Konto w eRepublik.com musi być zarejestrowane minimum 3 miesiące przed datą otwarcia tematu do składania kandydatur na kongresmena w danym miesiącu.
* brać udział w dyskusjach oraz działalności PPP.
2. Każdy członek PPP ma obowiązek :
* przestrzegania zasad przyjętych w statucie,
* sumiennie pełnić powierzone mu funkcje i zadania.
3. Prawo do głosowania nad uchwałami partyjnymi bądź zmianami w statucie ma każdy członek PPP posiadający konto na forum od co najmniej 2 miesięcy.

5. WŁADZE POLSKIEJ PARTII PATRIOTYCZNEJ
1. Władzami naczelnymi PPP są:
1. Prezes PPP.
2. Zarząd PPP
2. Władze naczelne
1. Kadencja władz naczelnych trwa 30 dni (jeden miesiąc). Kadencja liczy się od wyborów, a kończy się z chwilą wyboru nowych władz.
2. W skład władz naczelnych mogą wchodzić jedynie członkowie PPP.
3. W przypadku zmiany władz w trakcie trwania kadencji władze nowo wybrane działają do dnia zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze.
3. Prezes Partii to osoba wybierana w cyklicznych co miesięcznych wyborach w eRepublik. Kandydat na następnego prezesa PPP jest wybierany przez członków uprawnionych do głosowania w prawyborach na forum partii.
* W przypadku remisu w prawyborach głos odchodzącego Prezesa należy policzyć podwójnie.
* Obowiązkiem każdego członka Partii jest głosowanie na wybranego w prawyborach kandydata w oficjalnych wyborach w eRepublik.
4. W przypadku nieobecności Prezesa obowiązki przejmuje wyznaczona przez niego osoba, a w przypadku braku takiej osoby - zarząd Partii.

6. ZARZĄD POLSKIEJ PARTII PATRIOTYCZNEJ
1. Zarząd partii jest wybierany przez Prezesa Partii.
2. Prezes PPP jest członkiem specjalnym zarządu i jest prezesem zarządu.
3. Spośród członków zarządu Prezes partii wyznacza jedną osobę pełniącą funkcję vice Prezesa (którego zakres kompetencji określa Prezes).
4. Zaleca się, aby członkowie zarządu mieli podzielone między sobą funkcje i obowiązki

7. REPREZENTACJA POLSKIEJ PARTII PATRIOTYCZNEJ W KONGRESIE
1. Wybieranie kandydatów do Kongresu odbywa się poprzez:
* decyzje prezesa partii wraz z zarządem
* start osób z innych partii oraz bezpartyjnych jest możliwy jedynie po zatwierdzeniu kandydatur przez prezesa po ustaleniu z zarządem partii, prezes wybiera dla nich odpowiednie miejsce na liście,
* start członka PPP z listy innej partii jest możliwy jedynie za zgodą prezesa po konsultacji z zarządem PPP.
2. Członek PPP będący jednocześnie Kongresmenem w ePolsce ma za obowiązek dbania o dobre imię naszej partii i ma obowiązek głosować w sposób nie działający przeciw polityce partii i dobru naszego kraju.
3. Kandydatem na Kongresmena nie może zostać osoba, która w rażący sposób szkodzi państwu polskiemu.
4. Każdy członek PPP będący jednocześnie Kongresmenem w ePolsce ma za obowiązek przebywania w Polskiej Partii Patriotycznej. Wyjątek stanowią osoby, które dostały pozwolenie od prezesa na przebywanie w innej partii. W razie niesubordynacji PP może ukarać delikwenta zakazem startu w następnych wyborach kongresowych lub tymczasowym usunięciem z kanałów PPP.

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
1.Członek PPP może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niestosowanie się do uchwał Zarządu PPP, postępowanie w sposób sprzeczny z programem PPP, za dopuszczenie się czynów nieetycznych lub hańbiących i inne działanie na szkodę PPP.
2. Organem odpowiedzialnym za sprawy dyscyplinarne jest Zarząd Partii.
3. Zarząd ogłasza obrady związane ze sprawami dyscyplinarnymi po złożeniu do niego wniosku przez jednego członka Partii.
4. Zarząd może zaproponować następujące kary:
* upomnienie,
* nagana,
* zawieszenie w prawach członka na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy,
* zakaz startu w wyborach do Kongresu na czas określony lub nieokreślony
* pozbawienie na czas nieokreślony praw członka PPP.
5. Aby decyzje podjęte przez głosowanie były prawomocne, w obradach powinno uczestniczyć co najmniej 5 członków PPP.
6. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyłączenie z rozprawy jednego z członków PPP.
7. Odwołanie od decyzji Partii należy składać do jednego z jego członków zarządu lub prezesa partii. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 48h od daty ogłoszenia wyroku, będzie ono rozpatrzone w ciągu 48h od dostarczenia. Na ten czas wykonanie kary jest zawieszone.

9. MAJĄTEK ORAZ FINANSOWANIE PARTII
1. Finansowanie Polskiej Partii Patriotycznej odbywa się poprzez dobrowolne składki członkowskie.
2. Działalnością majątkową Polskiej Partii Patriotycznej zajmuje się Prezes Partii lub wyznaczona do tego odpowiedzialna osoba.
3. Majątek partyjny oficjalnie zwany jest Budżetem PPPartyjnym (w skrócie: BPPP).

10. GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI USTAW W PARTII
1. Patrz Punkt IV. ustęp 1.
2. Projekt trafia do kongresu gdy za jego wprowadzeniem jest bezwzględna liczba głosujących, tj. 1/2 + 1 głosujących.
3. Kworum wynosi 5 osób, a głosowanie trwa 48h.
4. W przypadku przegłosowania projektu partia ma 24h na oddanie sprawy pod głosowanie kongresu (zakładając, że ma reprezentanta w kongresie).

11. GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI PARTYJNYMI I ZMIANAMI W STATUCIE
1. Każdy członek PPP ma prawo złożyć propozycję przyjęcia uchwały partyjnej lub zmiany w statucie.
2. Głosowanie nad uchwałą/zmianą w statucie odbywa się przez 24h od rozpoczęcia głosowania.
3. Aby głosowanie było ważne musi w nim wziąć udział co najmniej 10 osób.
4. Aby propozycja była przyjęta potrzebna jest bezwzględna większość, tj. 1/2 +1, głosujących.
5. Zarząd ma 24h na wprowadzenie w życie propozycji.

12. Projekty PPP
1. Celem projektów PPP jest poszerzenie działalności partii w pozostałych sferach erepublik np. prasa, ekonomia itp.
2. Do każdego projektu przypisana jest 1 osoba odpowiedzialna podległa prezesowi partii.
3. Regulamin funkcjonowania projektu zamieszczony jest na forum w odpowiednim dziale.
4. O powołaniu lub zamknięciu projektu decyduje prezes.

13. Inne
1. Regulamin funkcjonowania kanałów IRC zamieszczony jest na forum w odpowiednim dziale.
2. W sprawach spornych nieokreślonych przez niniejszy statut, decyzję podejmują członkowie większością głosów (wymagane co najmniej 5 głosujących).
#2
Poprawka z dnia 27 maja 2016 roku:

4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW POLSKIEJ PARTII PATRIOTYCZNEJ

1.* W przypadku kandydatury na kongresmena z ramienia Polskiej Partii Patriotycznej wymagany jest minimum 2 miesięczny aktywny udział w życiu partii oraz konto na oficjalnym forum Polskiej Partii Patriotycznej, zarejestrowane minimum 2 miesiące przed datą otwarcia tematu do składania kandydatur na kongresmena w danym miesiącu. Konto w eRepublik.com musi być zarejestrowane minimum 3 miesiące przed datą otwarcia tematu do składania kandydatur na kongresmena w danym miesiącu.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości